height="0" width="0" style="display:none;visibility:hidden">

Štatút súťaže

1. Všeobecné ustanovenia

Usporiadateľom súťaže prebiehajúcej prostredníctvom webovej stránky bricklandia.sk s názvom „Súťaž“ (ďalej len „Súťaž“) je spoločnosť Bricklandia s. r. o.,  Žižkova 1, 082 04 Drienov, Slovenská republika, IČO: 51749629, zapísaná v Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 36477/P (ďalej len “Usporiadateľ”).

Usporiadateľ Súťaže vydáva tieto pravidlá Súťaže (ďalej len „Pravidlá“), ktorými sa upravujú podmienky účasti na Súťaži, získania a odovzdania výhry a tiež práva a povinnosti Súťažiacich a Usporiadateľa.

Účelom Súťaže je podpora a propagácia služieb poskytovaných Usporiadateľom.

2. Trvanie Súťaže

Súťaž prebieha od 1. 12. 2023 do 24. 3. 2024.

3. Podmienky účasti v Súťaži

Do Súťaže sa môžu zapojiť len fyzické osoby, ktoré splnia podmienky účasti v Súťaži podľa tohto článku Pravidiel (ďalej aj „súťažiaci“). V prípade, že súťažiaci v čase zapojenia sa do súťaže nedosiahol vek 18 rokov, môže sa súťaže zúčastniť len so súhlasom svojho zákonného zástupcu.

Súťaže sa nesmú zúčastniť osoby v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom pracovnému pomeru k Usporiadateľovi alebo ich zmluvným partnerom, ktorí sa priamo podieľajú na činnostiach súvisiacich s prevádzkovaním a organizovaním Súťaže a to najmä príprava, spracovanie a vyhodnotenie údajov pre účely Súťaže a určenie víťaza Súťaže, alebo blízke osoby osôb uvedených v tomto bode Pravidiel v zmysle ust. §116 a §117 Občianskeho zákonníka.

Súťažiaci sa do Súťaže zapojí tým, že v čase trvania Súťaže navštívi legovýstavu Brickladia, splní aktuálnu úlohu a násladne sa zaregistruje na webovej stránke https://bricklandia.sk/sutaz/ .

4. Výhra

Súťažiaci, ktorý splní podmienky účasti v Súťaži podľa článku III. týchto Pravidiel bude zaradený do žrebovania o nasledovnú výhru:

Výhra: 3 sety v celkovej hodnote 200€

Výhru nie je možné za žiadnych okolností vymeniť za peniaze.

Namiesto výhry nie je možné žiadať hotovosť alebo iné plnenie. Súťažiacim, ktorí sa zúčastnia Súťaže, ale nebudú vyžrebovaní, nevzniká nárok na výhru. Usporiadateľ vyžrebuje zo súťažiacich, ktorí splnili podmienky uvedené v týchto Pravidlách jedného víťaza náhodne prostredníctvom programu Commentpicker. Víťaz Súťaže bude zverejnený po skončení Súťaže na webovej stránke Bricklandia.sk a prostredníctvom telefonického, alebo e-mailového kontaktu, aby najneskôr do 48 hodín od zverejnenia víťaza Súťaže potvrdil, že výhru prijíma.

Víťaz nie je povinný výhru prijať.

V prípade, že víťaz v uvedenej lehote nepotvrdí prijatie výhry alebo výhru odmietne, stráca nárok na výhru bez nároku na akúkoľvek náhradu a uskutoční sa žrebovanie náhradného víťaza a to rovnakým spôsobom ako bol určený víťaz, tzn. náhradný víťaz bude vyžrebovaný náhodne prostredníctvom programu Commentpicker.

Víťaz je po vyzvaní povinný́ v uviesť svoju doručovaciu adresu, na ktorú mu bude zaslaná výhra.

5. Spôsob odovzdania výhry

Výhra bude víťazovi odoslaná na doručovaciu adresu, ktorú víťaz oznámi Usporiadateľovi súťaže v súlade s týmito podmienkami Súťaže.

V prípade, že víťaz neposkytne Usporiadateľovi potrebné údaje alebo vyjde najavo, že nespĺňa inú podmienku podľa týchto Pravidiel, resp. je zo Súťaže vylúčený, alebo ak nepotvrdí, resp. odmietne prijať výhru, stráca nárok na výhru a bude určený náhradný víťaz. Toto sa primerane použije aj na prípad, keď náhradný víťaz neposkytne Usporiadateľovi potrebné údaje alebo vyjde najavo, že nespĺňa inú́ podmienku podľa týchto Pravidiel, resp. je zo Súťaže vylúčený, alebo ak nepotvrdí, resp. odmietne prijať výhru.

Víťaz je oprávnený postúpiť výhru inej osobe po predchádzajúcom informovaní Objednávateľa. Výhru je možné postúpiť len ako celok.

6. Osobitné ustanovenia 

 1. V prípade, že Usporiadateľ zistí porušenie týchto Pravidiel súťažiacim, má právo kedykoľvek vylúčiť zo Súťaže tohto súťažiaceho a to aj bez predchádzajúceho upozornenia.
 2. Usporiadateľ si vyhradzuje právo Pravidlá kedykoľvek zmeniť, Súťaž skrátiť, predĺžiť, odložiť, prerušiť či bez náhrady ukončiť a to aj bez uvedenia dôvodu. Zmenu Pravidiel Usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní na stránke Bricklandia.sk
 3. Usporiadateľ v žiadnej forme nezodpovedá za priame alebo nepriame škody vyplývajúce z účasti v súťaži alebo z nedostupnosti internetového serveru. Okrem toho Usporiadateľ nezodpovedá za akúkoľvek technickú poruchu, najmä zlyhanie siete, elektroniky alebo počítačov.
 4. Výsledky Súťaže sú konečné, bez možností odvolania sa. Súťažiaci berú na vedomie, že nemôžu požadovať cenu vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve, ako určil Usporiadateľ, a namiesto výhier nie je možné požadovať peňažné, či iné plnenie. Usporiadateľ Súťaže nenesie zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej užívaním.
 5. V prípade, že víťazom sa stane fyzická osoba mladšia ako 18 rokov veku, Usporiadateľ je oprávnený vyžiadať si od nej predloženie súhlasu zákonného zástupcu tejto osoby s účasťou tejto osoby v Súťaži. V prípade, že takýto víťaz súhlas svojho zákonného zástupcu nepredloží, stráca nárok na výhru a bude ustanovený náhradný víťaz v súlade s týmito Pravidlami.
 6. Súťažiaci je povinný pred zapojením sa do súťaže oboznámiť sa s týmito Pravidlami a je povinný ich dodržiavať.
 7. Usporiadateľ týmto informuje súťažiacich, že podľa zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov nepeňažná výhra presahujúca hodnotu 350,- EUR predstavuje zdaniteľný príjem, a to v časti presahujúcej sumu 350,- EUR, z ktorej je príjemca výhry povinný zaplatiť daň na základe podaného daňového priznania. Nepeňažná výhra v časti presahujúcej sumu 350,- EUR sa započítava do vymeriavacieho základu pre odvod poistného na verejné zdravotné poistenie. Poistné z výhry sa vysporiada formou ročného zúčtovania zdravotného poistenia, ktoré spracuje zdravotná poisťovňa na základe podaného daňového priznania, ktoré jej poskytne daňový úrad.

7. Spracúvanie osobných údajov

Usporiadateľ týmto poskytujú súťažiacemu ako dotknutej osobe (na účely tohto článku len „dotknutá osoba“) informácie, ktoré súvisia so spracúvaním osobných údajov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zák. č. 18/2018 Z.z.“).

Osobné údaje dotknutej osoby, tzn. osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, resp. E-mailová adresa, a v prípade víťaza aj jeho korešpondenčná adresa, budú spracúvane na základe právneho titulu, ktorým je plnenie práv a povinností vyplývajúcich z verejného prísľubu Usporiadateľa v zmysle § 850 Občianskeho zákonníka v súlade s čl. 6 ods. 1, písm. b) GDPR, v informačnom systéme – Bricklandia Súťaž, prostredníctvom ktorého budú spracovávané osobné údaje dotknutej osoby prevádzkovateľom – Usporiadateľom – spoločnosť Bricklandia s. r. o.,  Žižkova 1, 082 04 Drienov, Slovenská republika, IČO: 51749629, zapísaná v Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 36477/P, a to za účelom účasti dotknutej osoby v Súťaži.

Poskytnutie osobných údajov dotknutej osoby je nevyhnutné pre účasť dotknutej osoby v Súťaži. V prípade, ak víťaz Súťaže (dotknutá osoba) neposkytne Usporiadateľovi osobné údaje v stanovenom rozsahu na základe výzvy Usporiadateľa, stráca nárok na výhru.

Osobné údaje dotknutej osoby bude Usporiadateľ spracúvať po dobu trvania Súťaže a odovzdania príslušnej výhry víťazovi, resp. po dobu nevyhnutnú na plnenie povinností prevádzkovateľa – Usporiadateľa podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

Osobné údaje dotknutej osoby nebudú sprístupnené príjemcom (inej osobe ako Usporiadateľ) a nebudú prenášané do tretích krajín alebo medzinárodných organizácií.

Poučenie o právach dotknutej osoby v súlade s čl. 13 ods. 2, písm. b) GDPR. Dotknutá osoba má:

 1. a) právo požadovať od Usporiadateľa prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú, tzn. Usporiadateľ na základe žiadosti dotknutej osoby, v ktorej dotknutá osoba uplatní toto právo, vystaví a doručí dotknutej osobe potvrdenie o tom, či Usporiadateľ spracúva osobne údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, Usporiadateľ vyhotoví a doručí dotknutej osobe kópiu týchto osobných údajov, ktoré sa spracovávajú a zároveň dotknutú osobu informuje (i) o účele spracúvania jej osobných údajov, (ii) kategórii spracúvaných osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, (iii) o príjemcoch, ktorým boli alebo budú  tieto osobné údaje poskytnuté, (iv) o predpokladanej dobe uchovávania týchto osobných údajov, resp. kritériách na jej určenie, (v) o existencii práv dotknutej osoby podľa písm. b) až f) tejto časti – nižšie, (vi) o práve podať sťažnosť podľa nižšie uvedeného textu, ako aj (vii) o zdroji odkiaľ Usporiadateľ získal osobné údaje dotknutej osoby, ak tieto nezískal priamo od nej;
 2. b) právo na opravu jej osobných údajov, tzn. Usporiadateľ na základe žiadosti dotknutej osoby, v ktorej dotknutá osoba uplatní právo na opravu osobných údajov, bez zbytočného odkladu opraví nesprávne osobné údaje, ktoré sa týkajú tejto dotknutej osoby; so zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo tiež na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia;
 3. c) právo na vymazanie jej osobných údajov, tzn. Usporiadateľ na základe žiadosti dotknutej osoby, v ktorej dotknutá osoba uplatní právo na vymazanie, bez zbytočného odkladu vymaže osobné údaje, ktoré sa týkajú tejto dotknutej osoby, ale len ak je zároveň splnený jeden z nasledovných dôvodov: (i) osobné údaje dotknutej osoby už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali, (ii) dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu jej osobných údajov podľa písm. e) tohto odseku, (iii)  osobné údaje dotknutej osoby sa spracúvali nezákonne alebo (iv) osobné údaje dotknutej osoby musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa všeobecne záväzného právneho predpisu Európskej Únie alebo Slovenskej republiky; právo na vymazanie osobných údajov sa neuplatňuje, ak je spracúvanie potrebné: (i) na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie, (ii) na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje ich spracúvanie podľa všeobecne záväzného právneho predpisu Európskej Únie alebo Slovenskej republiky alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme, (iii) na účely archivácie, na vedecký účel alebo na štatistické účely, pokiaľ je pravdepodobné, že právo na vymazanie znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania alebo (v) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
 4. d) právo na obmedzenie spracúvania jej osobných údajov, tzn. Usporiadateľ na základe žiadosti dotknutej osoby, v ktorej uplatní právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, pozastaví ďalšie spracovateľské operácie s týmito osobnými údajmi, ale len ak je splnená niektorá z uvedených podmienok: (i) dotknutá osoba namieta správnosť jej spracúvaných osobných údajov, pričom spracúvanie sa v tomto prípade obmedzí na obdobie, kým Usporiadateľ overuje správnosť týchto osobných údajov, (ii) spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia, (iii) Usporiadateľ už nepotrebuje tieto osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov alebo (iv) dotknutá osoba namieta spracúvanie jej osobných údajov z dôvodov v písm. e) tejto časti –  nižšie, pričom spracúvanie sa v tomto prípade obmedzí na obdobie, kým sa overí, či oprávnené dôvody na strane Usporiadateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi na strane dotknutej osoby; osobné údaje, ktorých spracúvanie je obmedzené v zmysle tohto písm. d), sa s výnimkou ich uchovávania spracúvajú len so súhlasom dotknutej osoby alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej osoby alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov verejného záujmu;
 5. e) právo namietať proti spracúvaniu jej osobných údajov, tzn. dotknutá osoba má právo kedykoľvek žiadosťou namietať proti spracúvaniu jej osobných údajov (i) z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie, ak právnym titulom spracúvania je oprávnený záujem Usporiadateľa alebo tretej osoby, nad ktorým neprevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov a to vrátane profilovania založeného na uvedenom právnom titule ich spracúvania, (ii) dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na účel priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom; v prípade spracúvania jej osobných údajov na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely má dotknutá osoba právo namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa dotknutej osoby týkajú, s výnimkou prípadov, keď je spracúvanie nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu;
 6. f) právo na presnosť jej osobných údajov, tzn. Usporiadateľ na základe žiadosti dotknutej osoby, v ktorej dotknutá osoba uplatní toto právo, poskytne v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré táto dotknutá osoba poskytla Usporiadateľovi, pričom dotknutá osoba má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné, a to za súčasného splnenia nasledovných podmienok: (i) tieto osobné údaje Usporiadateľ spracúva nevyhnutne na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba (na splnenie účelu Súťaže), resp. na vykonanie opatrení pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby a zároveň (ii) ich spracúvanie sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva, ktoré má voči Usporiadateľovi:

 1. a) písomne na adresu sídla Usporiadateľa – Bricklandia s. r. o.,  Žižkova 1, 082 04 Drienov, Slovenská republika,
 2. b) osobne, v sídle Usporiadateľa na adrese Bricklandia s. r. o.,  Žižkova 1, 082 04 Drienov, Slovenská republika,
 3. c) elektronickou komunikáciou na e-mailovej adrese bricklandia.slovakia@gmail.com.

Dotknutá osoba má v súlade s čl. 77 a nasl. GDPR právo pri podozrení, že jej osobné údaje sú spracúvané v rozpore s GDPR, podať sťažnosť príslušnému dozornému orgánu, tzn. Úradu na ochranu osobných údajov SR. Dotknutá osoba, ktorá tvrdí, že je priamo dotknutá na svojich právach pri spracúvaní jej osobných údajov, má v zmysle s ust. § 100 Zák. č. 18/2018 Z.z. právo podať Úradu na ochranu osobných údajov SR návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

8. Záverečné ustanovenia

Tieto Pravidlá sú k dispozícii na webovej stránke bricklandia.sk a v písomnej podobe sú uložené v sídle Usporiadateľa.

V Drienove, dňa 21. 11. 2023

Bricklandia, s. r. o.